Sản phẩm dịch vụ

shape
shape
shape
shape
shape

Nền tảng EC

EC Platfrom (Emmergency Credit) là nền tảng phân tích dữ liệu và cung cấp dịch vụ ứng trước cho thuê bao viễn thông.

Phân tích - Thống kê
Báo cáo thông minh (BI) và phân tích chi tiết. Tối ưu hoá nhóm mục tiêu. Báo cáo thời gian thực.

Thực hiện
Thực hiện và ra quyết định ứng trước theo thời gian thực. Đáp ứng tức thì tới thuê bao.

Kênh
Tiếp cận khách hàng đa kênh: Truyền thống (SMS, USSD, IVR, OBD,...); Kênh số (Web/Wap, App, MMS, Email,...)

Ứng trước
Thực hiện ứng trước dựa trên khuyến nghị tại thời gian thực. Đa dạng hình thức ứng trước (Data, time,...)

Chấm điểm - Đánh giá
Mô hình hoá dựa trên học máy. Phân tích nâng cao. Công cụ chấm điểm thuê bao tĩnh/động.

Giám sát 
Theo dõi và giám sát lịch sử thuê bao 360°